กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
   
 
 
 
 


นายธณัฐ เมธาวีกุลชัย
ปลัด อบต.นครชุม


นางเบญจวรรณ ตาสหรี
รองปลัด อบต.นครชุม


นายอนรรค บ่อน้อย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปริ่มรัก ศุภดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวิชาญ มาตอุดม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางวัชรีย์ ทองเดช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม