หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว1700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 พ.ค. 2562
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1776 3 พ.ค. 2562
การตรวจสอบข้อมูลถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีไม่มีข้อมูลสายทางตามบัญชีรายการที่จัดส่งให้ตรวจสอบให้ดำเนินการเพิ่มเติมในระบบฐานข้อมูล หรือกรณีมีชื่อถนนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบในบัญชีให้จำหน่ายออกจากระบบฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1773 3 พ.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/8608-8635 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ค. 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1750 [เอกสารแนบ] 3 พ.ค. 2562
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1751 [เอกสารแนบ] 3 พ.ค. 2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือน มิ.ย.) ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม และจำนวน 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1768 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ค. 2562
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.4/ว1761 [เอกสารแนบ] 3 พ.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/8511-8518 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/8600-8607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ค. 2562
ขอให้จังหวัดแจ้งประสาน อปท.ที่ดำเนินโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ถอดบทเรียนให้ครบตามเป้าหมายและให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบ อปท.ทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินว่ามีเพิ่มใน อปท.ใดบ้างให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1762 3 พ.ค. 2562
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/314,315 2 พ.ค. 2562
แจ้ง อปท. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อ อปท. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ฯ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-15 ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว17 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ค. 2562
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1746 2 พ.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว1733 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 2 พ.ค. 2562
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2560 มท 0809.4/ว19 2 พ.ค. 2562
การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมสำหรับก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หรือปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเดิม สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1738 2 พ.ค. 2562
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 985