หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (มท 0808.3/ว890) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2551
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนเมษายน 2551 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว886) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 29 เม.ย. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 โดยรุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2551(มท 0893.4/ว874) 29 เม.ย. 2551
ขอหารือการจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (มท 0808.3/4623) 28 เม.ย. 2551
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Healthy Meeting (มท 0891.3/ว791) 25 เม.ย. 2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1304) 25 เม.ย. 2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 4/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว216) 25 เม.ย. 2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2551 และการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และ ทถจ.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว215) 25 เม.ย. 2551
การสัมมนาโครงการจัดตั้งและสัมมนาสมัชชาตลาดสดแห่งประเทศไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว860) 25 เม.ย. 2551
ข่าวสารการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2551 24 เม.ย. 2551
รับ สมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0802.4/ว864) 24 เม.ย. 2551
การแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่ง 257-260/2551) 24 เม.ย. 2551
การจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/ว1259) 23 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว845) 23 เม.ย. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา) 23 เม.ย. 2551
การแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (มท 0893.4/ว846) 22 เม.ย. 2551
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว781) 22 เม.ย. 2551
<< หน้าแรก...     890      891      892      893     (894)     895      896      897      898     ....หน้าสุดท้าย >> 985