หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต.  
 

ด้วยสำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม ร่วมกับหมู่บ้าน หรือชุมชนต้นแบบ โดยประสานหน่อยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำงานกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ 2 หมู่บ้าน/ 1 อำเภอ เขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ของอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต. รวม 16 ตำบล ได้เห็นชอบคัดเลือกหมู่บ้านคลองแม่ลายเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ซึ่งเป็นตัวแทนและศุนย์รวมความเป็นประชาธิปไตยในชุมชนและท้องถิ่นของอำเภอเมืองกำแพงเพชร

โดยจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองแม่ลายเหนือหมู่ที่ 8 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 14.46 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 240 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย