หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
กพ 0023.5/ ว 2476 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า  [ 30 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.5/ ว2475 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 30 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2458 การบริหารจัดการขยะเปียก  [ 29 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2463 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา  [ 29 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2426 การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19  [ 29 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2461 การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  [ 29 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2459 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 และการประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562  [ 29 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2457 ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.5/ว 2440 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2562  [ 26 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.5/ว 2441 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที 4 พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 26 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2397 การอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 24 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2378 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2377 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2  [ 23 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.5/ว 2367 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 876