กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 


นายธณัฐ เมธาวีกุลชัย
ปลัด อบต.นครชุม
 
 


นายอนรรค บ่อน้อย
หัวหน้าสำนักปลัด


นายไพรัช พลขันธ์
นิติกร


นางสาวจันทร์จิรา เพิ่มสาริกิจ
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาววิภาวรรณ เกิดผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอนุชิต แสนสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


นางสาวจามมารี ศิริวัฒนวงษ์
นักพัฒนาชุมชน


นางจันทร์ธิภา เรืองรุ่ง
นักวิชาการสาธารณสุข