กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 

ถนนลาดยาง จำนวน 6 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 15 สาย

ถนนคอนกรีต จำนวน 41 สาย
 
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำปิง จำนวน 1 สาย

คลองวังยาง จำนวน 1 แห่ง

คลองไพร จำนวน 1 แห่ง

คลองแม่คล้อ จำนวน 1 แห่ง

คลองตาทา จำนวน 1 แห่ง

คลองนามอญ จำนวน 1 แห่ง

คลองแม่ลาย จำนวน 1 แห่ง

คลองชะนี จำนวน 1 แห่ง

คลองเข้ จำนวน 1 แห่ง

คลองไผ่ จำนวน 1 แห่ง

คลองโป่ง จำนวน 1 แห่ง

คลองสวนหมาก จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง

สระเก็บน้ำ จำนวน 9 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง