กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.2/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ส.ค. 2561
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Social Expo 2018 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2359 2 ส.ค. 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2331 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ส.ค. 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2330 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ส.ค. 2561
แจ้งเลื่อนการจัดงาน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว 2741 1 ส.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2345 1 ส.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2349 1 ส.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2344 1 ส.ค. 2561
ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2338 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ส.ค. 2561
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2346 1 ส.ค. 2561
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2327 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ก.ค. 2561
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2240 31 ก.ค. 2561
โครงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.1/ว2322 31 ก.ค. 2561
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ก.ค. 2561
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2308 31 ก.ค. 2561
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว2305 31 ก.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ.2561 กม. มท 0804.6/ว2303 31 ก.ค. 2561
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 909