กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปสปก.หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเศรษฐี   26 ก.พ. 2561 135
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านวังยาง   26 ก.พ. 2561 133
ราคากลาง   ราคากลางโครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10 วัตต์ พรัอมอุปกรณ์ติดตั้ง   15 ก.พ. 2561 156
ราคากลาง   ราคากลางโครงการจัดซื้อถังน้ำพร้อมฐานเพื่อการอุปโภค-บริโภค   12 ก.พ. 2561 84
ราคากลาง   ราคากลางโครงการขยายท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งสวน หมู่ที่ 11 บ้านหวังใหม่   6 ก.พ. 2561 89
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตและปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน   6 ก.พ. 2561 91
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสวน   24 ม.ค. 2561 89
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเกตุ หมู่ที่ 6 บ้านสว่างอารมณ์   24 ม.ค. 2561 86
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา หมู่ที่ 3 บ้านปากคลองใต้   24 ม.ค. 2561 77
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างเทศบาล หมู่ที่ 6 บ้านสว่างอารมณ์   24 ม.ค. 2561 69
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสว่างอารมณ์   24 ม.ค. 2561 68
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม หมู่ที่ 9    24 ม.ค. 2561 72
  (1)     2      3