กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 


นายณรงค์ สินมา
ประธานสภา อบต.
 


นายธนชัย พระยาลอ
รองประธานสภา อบต.


นางภัทรวรินทร์ แสงอะโน
เลขานุการประธานสภา อบต.
 
 


นางสาวลมัย ทิวะโต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1