กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 


นายณรงค์ สินมา
ประธานสภา อบต.
 


นายธนชัย พระยาลอ
รองประธานสภา อบต.


นางภัทรวรินทร์ แสงอะโน
เลขานุการประธานสภา อบต.
 
 


นางสาวลมัย ทิวะโต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสำราญ พรมมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสุชาติ บัวจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสุรพล ไชยฤกษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสุทิน ศรกาดำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสาวรัชฏาภรณ์ ทองธรรมชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสาวสมพิศ จารุเสนีย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายธงชัย ปาสาโท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายไทยรัฐ ศุภดิษฐ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7