Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ตารางออกรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ(เคลื่อนที่)ประจำปีีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 14.00 น ,หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง วันที่ 6 -7 มีนาคม 2557 ณ วัดวังยาง, หมู่ที่ 2 บ้านหัวยาง วันที่11-12 มีนาคม 2557 ณ ธนาคารชุมชนหมู่บ้านหัวยาง ,หมู่ที่ 6 บ้านสว่างอารมณ์ วันที่13 มีนาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ,หมู่ที่ 8 บ้านคลองแม่ลายเหนือ วันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ,หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเศรษฐี วันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ,หมู่ที่10 บ้านโนนม่วง วันที่ 19-20 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง ,หมู่ที่ 12 บ้านเนินสำราญ วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ,หมู่ที่ 7-11 บ้านทุงสวน/บ้านหัวใหม่ วันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ,หมู่ที่ 13 บ้านป่ามะม่วง วันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ร้านก๋วยเตี๋ยว(บ้านนางจำรัส โตน้อย)

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

ฝึกอาชีพทำข้าวต้มมัด

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม

โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับเยาวชนและประชาชน(ขนมพื้นบ้าน)

ทำข้าวต้มมัด

ในวัันที่ 7 มิถุนายน 2555

เวลา 09.00  น.เป็นต้นไป

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

*******************************************************

 

การแสดงพื้นบ้านของนครชุม

ร่วมเทิดพระเกียรติฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น
การให้บริการของอบต.
 
ราคาน้ำมัน
เว็บไซต์อื่นๆ

 

 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อบต.นครชุม
Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ศพด.ระดับเขต ศพด.ระดับเขต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดมาตรฐานดีเด่นระดับเขต ณ วันที่ 14 ส.ค. 25... Read more
ศพด.ระดับจังหวัด ศพด.ระดับจังหวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน สังกัดอบต.นครชุม ได้รับรางวัล ศพด.ดีเด่นระดับจังหวัด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 Read more
รับประทานโล่รางวัล อปถ. จากหม่อมศรีรัศมิ์ ฯ รับประทานโล่รางวัล อปถ. จากหม่อมศรีรัศมิ์ ฯ นายกเข้ารับประทานโล่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จากหม่อมศรีรัศมิ์ ฯ ณ 16ส.ค.55 Read more
รางวัลอปถ.ดีเด่นระดับอำเภอ รางวัลอปถ.ดีเด่นระดับอำเภอ รับรางวัลการปรพกวด อบต.ดีเด่นด้านอนุรักษ์แม่น้ำปิง ระดับอำเภอ ประจำปี2542 ณ 31 ส.ค. 2542 Read more
ศูนย์ประสานงานพลังแห่งแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ศูนย์ประสานงานพลังแห่งแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.นครชุมได้รับโล่ประกาศเกียนติคุณ ศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ณ 1 ก.พ.47 Read more
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด รับโล่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตำบลนครชุม ที่สามารถดำเนินงานหมู่บ้านเข็มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด Read more
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเครือข่ายสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร Read more
การบรูณาการงานสุขภาพจิต การบรูณาการงานสุขภาพจิต ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอผลการดำเนินการบรูณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชน Read more
รางวัลชนะเลิศแข่งเปตองอันดับ1 รางวัลชนะเลิศแข่งเปตองอันดับ1 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร Read more