กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ 0023.3/ว 4433 1-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561  [ 24 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4433 2-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561  [ 24 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4433 3-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561  [ 24 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4427 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTA  [ 21 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4428 แนวทางการดำเนินให้มีตำแหน่ง นักโภชนาการ เพื่แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4519 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริ  [ 21 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4424 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4398 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นศูนย์การเรียนรู่อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและวารสารอาเซียน สถ. e-Magazine  [ 20 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4390 1-การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน  [ 19 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4390 2-การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน  [ 19 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.5/ว 4368 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสั  [ 18 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.5/ว 4369 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไต  [ 18 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.2/ว 4371 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 18 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4347 โครงการสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  [ 17 ก.ย. 2561 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 836