กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ0023.5/ว3375 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิ  [ 17 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว3374 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่  [ 17 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว3373 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม และเงินอุ  [ 17 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว3372 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม เงินอุดหน  [ 17 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว3371 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าเช่าบ้าน ไต  [ 17 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/7992 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสันบสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประ  [ 17 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.2/ว 3335 การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่  [ 17 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.4/ว3312 โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร  [ 13 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3ว 3304 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561  [ 13 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3306 1-การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 4 รางวัล  [ 13 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3306 2-การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 4 รางวัล  [ 13 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3303 ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  [ 13 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.2/ว 3308 ข้อพิจารณากรณีปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3295 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุยแรง  [ 12 ก.ค. 2561 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 827