กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ 0023.3/ว 2596 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2558 1-ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน  [ 30 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2558 2-ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน  [ 30 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2558 3ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน  [ 30 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2539 การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 28 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2541 ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  [ 28 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2493 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development Sch  [ 24 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2492 1-โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561  [ 24 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2492 2-โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561  [ 24 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.4/ว2444 1-แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 22 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.4/ว2444 2-แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 22 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023..4/ว2443 ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพักจังหวัดกำแพงเพชร  [ 22 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2445 การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 พ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2434 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น School Based Managemen  [ 21 พ.ค. 2561 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 820