กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ0023.5/8410 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประ  [ 26 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว3513 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่3 เ  [ 26 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.5/ว 3514 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิก  [ 26 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3495 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสรม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561  [ 25 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3511 การส่งมอบหนังสือคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจิยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3461 การโอนเงินภาษีมูลค่าตามเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่  [ 23 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3436 การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล ค่าของแผ่นดิน  [ 23 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3437 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเงินเหลือจ่าย เพิ่มเติม  [ 23 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 478 การบันทึกการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO  [ 23 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว 3440 การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร  [ 23 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว 3441 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนา  [ 23 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.5/ว3442 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 23 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/8265 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา เงินเดือน ค  [ 23 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว464 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างาน  [ 18 ก.ค. 2561 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 827