กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ 0023.3/ว 4572 2-การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน  [ 3 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4573 มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง  [ 3 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว616 แจ้งซักซ้อมการชำระเงินในระบบ KTB corporate online  [ 1 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4532 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  [ 9 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว613 แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว608 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้  [ 27 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 606 สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการมือสะอาด สร้างสุขภาพดี ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว604 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  [ 26 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว603 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  [ 26 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว4456 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บ  [ 25 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว4455 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พ  [ 25 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว4454 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไ  [ 25 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว4454 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไ  [ 25 ก.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4450 ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง  [ 24 ก.ย. 2561 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 836