กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ 0023.3/ว 6109 2-นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 2 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 6064 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดสัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10  [ 27 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 6063 1-บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู่ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียงสู่ท้องถิ่น  [ 27 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 6063 2-บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู่ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียงสู่ท้องถิ่น  [ 27 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว747 ซ้อมความเข้าใจในการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25  [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว748 แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561  [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 6024 1-การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ คร้งที่ 5/2651  [ 25 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 6024 2-การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ คร้งที่ 5/2651  [ 25 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 6024 3-การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ คร้งที่ 5/2651  [ 24 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 5989 1-การติดตามเร่งกรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 25 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 5989 2-การติดตามเร่งกรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 25 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 5989 3-การติดตามเร่งกรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 25 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 5989 4-การติดตามเร่งกรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 24 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว5990 หารือการขอรับเบี้ยความพิการ  [ 25 ธ.ค. 2561 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 854