กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ 0023.2/ว 2731 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต.จังหวัด  [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.2/ว 2730 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน  [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 6430 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2750 มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2716 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3-4  [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.4/ว 2709 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.4/ว 2720 1-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.  [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.4/ว 2720 2-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.  [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.4/ว 2720 3-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.  [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว2696 เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว392 จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตาม  [ 5 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว390 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้  [ 5 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.5/ว389 การใช้ที่ราชพัสดุ  [ 5 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2629 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมองหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 4 มิ.ย. 2561 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 820