กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ 0023.3/ว 4606 การจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4607 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4597 1-ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4597 2-ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4590 การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4588 การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่การตลาดประชารัฐปล  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4585 การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4586 1-ซักซ้อมแนวทางกาปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจ  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4586 2-ซักซ้อมแนวทางกาปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจ  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4587 การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4582 การรายงานข้อมูลจำนวนประชกรเพื่อให้ใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค๋กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4581 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว619 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4572 1-การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน  [ 3 ต.ค. 2561 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 836