กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ 0023.3/ว131 ขอปรับชื่อแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 9 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 135 ขอเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาการรวมกลุ่มในการจัดการขยะมูลฝอย  [ 9 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 133 1-แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ฯ  [ 9 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 133 2-แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ฯ  [ 9 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 088 ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยว  [ 7 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 087 การรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 063 1-การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  [ 4 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 063 2-การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  [ 4 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 064 1-ขอประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตราการจำกัดการส่งออกยางพารา  [ 4 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 064 2-ขอประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตราการจำกัดการส่งออกยางพารา  [ 4 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 24 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  [ 3 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 013 1-การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 013 2-การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ม.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 6109 1-นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 2 ม.ค. 2562 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 854