กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ 0023.3/ว 3637 2-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic แนวปฏิบัติ Code of Conduct การท่องเที่ยวโดยชุมชน  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3633 การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจการจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3640 การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและปีะเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-P  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3634 โครงการ มือถอืใหม่มา ชีวินใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3631 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประ  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว3613 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บ  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3592 การใช้งานแลพฟอร์มออนไลท์ และการให้บริการที่พักตามมาตราฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  [ 2 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3585 การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุใชน จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561  [ 1 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3587 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารการจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  [ 1 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3564 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  [ 31 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3566 การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย  [ 31 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3568 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประ  [ 31 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3567 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561  [ 31 ก.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3565 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 25  [ 31 ก.ค. 2561 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 827