กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ 0023.3/ว 2855 การรายงานงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย เพิ่มเติม  [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว2840 ติดตามการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 023.3/ว 219 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ปี 2561  [ 13 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2818 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2561  [ 13 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.4/ว2814 ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  [ 13 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2789 1-ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข  [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2789 2-ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข  [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2790 1-ขอส่งหนังสือคู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของ ศพด. ในสังกัด อปท.  [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2790 2-ขอส่งหนังสือคู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของ ศพด. ในสังกัด อปท.  [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2790 3-ขอส่งหนังสือคู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของ ศพด. ในสังกัด อปท.  [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2791 1-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 2791 2-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.2/ว 2794 1-การสำรวจตำแหน่งอละอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
 
กพ 0023.2/ว 2794 2-การสำรวจตำแหน่งอละอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 820