กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาภาคีเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  [ 23 ธ.ค. 2551 ]   
 
การโอนเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551  [ 22 ธ.ค. 2551 ]   
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "เผชิญวิกฤติด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:รวมพลังทำความดีเทิดพระเกียรติ"  [ 22 ธ.ค. 2551 ]   
 
การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ธ.ค. 2551 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยาย  [ 22 ธ.ค. 2551 ]   
 
การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551  [ 16 ธ.ค. 2551 ]   
 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ธ.ค. 2551 ]   
 
โครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 17 ธ.ค. 2551 ]   
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ (ก.อบต.)  [ 17 ธ.ค. 2551 ]   
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ (ก.ท.จ.)  [ 17 ธ.ค. 2551 ]   
 
เรียนท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่องกำหนดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ธ.ค. 2551 ]   
 
การขออนุมัติขยายเวลาการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  [ 18 ธ.ค. 2551 ]   
 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551  [ 18 ธ.ค. 2551 ]   
 
แจ้งผลแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามปฎิบัติการ "90 วันพ้นภัยยาเสพติด"  [ 1 ธ.ค. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     816      817      818     (819)     820      821      822     ....หน้าสุดท้าย >> 836