กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประ  [ 5 ก.ย. 2551 ]   
 
การจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสาม  [ 27 ส.ค. 2551 ]   
 
ตอบมติ ก.ท.จ จังหวัด: ตอบมติ ก.ท.จ.9/51 เห็นชอบพนักงานครูเทศบาล ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  [ 27 ส.ค. 2551 ]   
 
ตอบมติ ก.ท.จ จังหวัด: ตอบมติ ก.ท.จ. 9/51 เห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที  [ 27 ส.ค. 2551 ]   
 
ตอบมติ ก.ท.จ. 9/51 เห็นชอบปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล เพื่อเลื่อนระดับแ  [ 27 ส.ค. 2551 ]   
 
วิทยุด่วนที่สุด โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจำปี 2551 (กำหนดแผนการอกตรวจ)  [ 28 ส.ค. 2551 ]   
 
ตอบมติ ก.ท.จ จังหวัด: ตอบมติ ก.ท.จ. 9/51 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบ  [ 27 ส.ค. 2551 ]   
 
ตอบมติ ก.ท.จ จังหวัด: ตอบมติ ก.ท.จ. 9/51 เห็นชอบปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพื่อเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให  [ 28 ส.ค. 2551 ]   
 
การประชุม ก.อบต.: รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9/2551  [ 29 ส.ค. 2551 ]   
 
เปลี่ยนสถานที่การจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ"จากวันแม่ถึงวันพ่อ  [ 29 ส.ค. 2551 ]   
 
การประชุม ก.อบต.: รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8/2551  [ 29 ส.ค. 2551 ]   
 
สรุปผลการส่งเสริมและติดตามการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)  [ 29 ส.ค. 2551 ]   
 
ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อระงับการเดินทางไปรวมชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพ  [ 29 ส.ค. 2551 ]   
 
วิทยุด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี"  [ 1 ก.ย. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     816      817      818     (819)     820