กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ต.ค. 2551 ]   
 
วิทยุสื่อสาร เรื่องการอบรม ปฐมนิเทศนายกใหม่ และคณะบริหารใหม่  [ 20 ต.ค. 2551 ]   
 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันขจัดความยากจนสากล  [ 16 ต.ค. 2551 ]   
 
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกค  [ 14 ต.ค. 2551 ]   
 
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีแลการจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกคร  [ 14 ต.ค. 2551 ]   
 
การเลือกตั้งกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบ  [ 14 ต.ค. 2551 ]   
 
การรับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2551  [ 15 ต.ค. 2551 ]   
 
ขอสำรวจข้อมูลบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  [ 15 ต.ค. 2551 ]   
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 14 ต.ค. 2551 ]   
 
การจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2553  [ 16 ต.ค. 2551 ]   
 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนายก รองนายกที่ ปรึกษา เลขานุการนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่  [ 14 ต.ค. 2551 ]   
 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์ก  [ 13 ต.ค. 2551 ]   
 
เรียน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและปลัดเทศบาลตำบลทุกแห่ง (ยกเว้น ทต.ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลในปี 2551)  [ 13 ต.ค. 2551 ]   
 
ตอบข้อหารือการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 13 ต.ค. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     816      817      818     (819)     820      821      822     ....หน้าสุดท้าย >> 827