กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ 0037.2 / ว 1062 การรับรองสำเนาถูกต้องในหนังสือหารือ  [ 17 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / 2870 การศึกษาอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวั้ด รุ่นที่ 32 ปีงบประมาณ พ.ศ.2552  [ 17 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 1070 การสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการเลือกตั้ง ปี พ.ศ.2551  [ 17 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 1067 การประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2552  [ 17 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 143 แนวทางแก้ปัญหานมดิบล้นตลาด และเรื่องการให้ อ.ส.ค.เป็นกลไกของรัฐบาลในการแก่ไขปัญหานมดิบล้นตลาด  [ 17 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / 2883 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้า (ครั้งที่ 3  [ 16 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.1/ ว 1074 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 มกราคม 2552  [ 16 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 141 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)  [ 16 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 1027 โครงการฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  [ 13 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 1026 การอบรมผู้ฝึกอบรมสอบกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552  [ 13 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 1025 รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6  [ 13 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3/ ว 1015 การวางและจัดทำผังเมืองชุมชน (เทศบาล)  [ 13 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3/ ว 1016 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอนจากกรมศาสตนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (งวดที่  [ 13 มี.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 1013 ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 4  [ 13 มี.ค. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     816      817      818     (819)     820      821      822     ....หน้าสุดท้าย >> 854