กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ 0023.4/ว4695 ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมา  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.4/ว 4694 การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 4658 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4645 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการ  [ 10 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4608 การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4604 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4605 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4606 การจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4607 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4597 1-ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4597 2-ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4590 การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4588 การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่การตลาดประชารัฐปล  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4585 การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 835