กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
กพ0023.5/ว5779 การติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 724 1-ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb ฯ  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 724 2-ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb ฯ  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ0023.5/ว722 1-บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ0023.5/ว722 2-บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ0023.5/ว723 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5704 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5701 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.4/ว5700 การทบทวนใบอนุญาตของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5656 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 5653 การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล  [ 7 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 5655 1-แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562  [ 7 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 5655 2-แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562  [ 7 ธ.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.2/ว 5652 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560  [ 7 ธ.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 849