กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหัวยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0992 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 8654 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0992 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหัวยาง [ 23 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5