กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมโครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครืื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนสีขาว ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกรีนตามโครงการโรงเรียนสีขาว ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2561 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2561 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2561 ]ซื้อซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งภายในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง และหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสวน หมู่ที่ 7 บ่้านทุ่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 0992 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-7852 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2561 ]

  (1)     2