ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 24 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562181,025138,339----------319,364
256116,15049,39466,72059,44037,18444,75244,60348,69337,69650,75993,762146,973696,126
2560----5983171611037959468,73110,094
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 พ.ค. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2560   -1,025,584
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี